Hanes byr o glwb rhedwyr ‘CYBI STRIDERS’

Yn Chwefror 1986 bu cyfarfod rhwng Mark Beresford a Dave Whelan efo’i cyn feistr sgowtiaid, Mr R G Walker,i drafod sut i gychwyn clwb rhedeg yn yr ardal. Penderfynwyd cynnal cyfarfod ar y 12fed o Chwefror yng nghartref Mr Walker. Yr oedd yna ddeuddeg yn bresennol, ac fe ddechreuwyd ‘Caergybi Striders’ efo Raymond (Digger) Walker fel cadeirydd a Margaret Beresford yn ysgrifenyddes. Hefyd yn y cyfarfod yma penderfynwyd ar gyfansoddiad i’r clwb, i ymaelodi’r clwb yn yr AAA ac mai £3 y flwyddyn fuasai’r tâl aelodaeth i oedolion.

Cybi OldieAr y 27ain o Chwefror 1986 cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol yn Neuadd y Dref gyda 9 aelod ar y pwyllgor a 33 eraill yn bresennol. Penderfynwyd i newid yr enw i ‘CYBI STRIDERS’ a Maarssen, Mill Road, Caergybi fuasai’r pencadlys.  Erbyn mis Mawrth yr oedd digwyddiadau cymdeithasol, rasus, festiau rhedeg (Llwyd) ac aelodaeth i’r AAA i gyd wrthi’n cael eu trefnu.

Ar y 1af o Fawrth 1987 (Dydd Gŵyl Ddewi) cynhaliwyd ras gyntaf y Striders (dros ddeg milltir). Hefyd yn 1987 cafodd 11 o aelodau’r clwb le ym marathon Llundain, a dechreuodd plant ymaelodi yn y clwb.  Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyntaf ar y 23ain o Fawrth yn Neuadd y Dref Caergybi.  Adeg cyffrous a phrysur iawn yn hanes y clwb ifanc.

Yr oedd Keith Williams o Gaergybi yn aelod o’r pwyllgor ag yn redwr brwdfrydig a phoblogaidd dros ben. Yn anffodus, bu farw Keith wrth redeg Marathon Eryri ym mis Hydref 1987, yn 38 oed a gadael teulu ifanc ar ei ôl.  Newidiwyd enw ‘Ras lôn 10 milltir Caergybi’ i ‘Ras lôn 10 milltir Caergybi  Keith Williams’ er cof amdano.

Erbyn 1989 roedd yna 53 oedolion a 65 o aelodau ifanc yn y clwb.  Dros y blynyddoedd cynnar trefnwyd llawer o rasus, ac yn eu plith nifer i godi arian at wahanol elusennau lleol. Yn 1996 penderfynwyd newid lliwiau’r clwb o lwyd gyda rhes wen i’r glas gyda rhes wen sydd gennym ni hyd heddiw.

O 1997 ymlaen mae’n debyg bod llai o ddiddordeb yn y clwb ac yr oedd rasus yn cael eu diddymu.  Yn y cyfarfod blynyddol 1998 dim ond 11 aelod oedd yn bresennol.

Roedd cynulliad sylweddol yng nghyfarfod Blynyddol 2007 oherwydd bod bygythiad i gau’r clwb. Bu trafodaethau ynglŷn â dod â’r clwb i ben, ond fe benderfynwyd rhoi un hwb arall. Yn y cyfarfod yma hefyd yr ymddiswyddodd Margaret Beresford a Trevor Selby o’r pwyllgor a’r ôl 21ain a deunaw mlynedd yr un, ac mae’r clwb yn gwerthfawrogi eu cyfraniad mawr dros y blynyddoedd.

Aeth y pwyllgor newydd o dan arweinyddiaeth John Lyon ati yn frwdfrydig ag egnïol i ddenu aelodau hen a newydd i’r clwb, ac yn araf dechreuodd y niferoedd dyfu unwaith eto. Erbyn hyn mae’r aelodaeth yn tynnu at hanner cant.  Mae yna dudalen ‘FACEBOOK’ a gwefan newydd ers 2016 sef www.cybistriders.co.uk.  Mae logo newydd yn cynnwys map o Ynysoedd Môn a Chybi i ddangos tyfiant y clwb drwy Sir Fôn, ac nid yng Nghaergybi yn unig.

‘DA NI YMA O HYD!